Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov svojím podpisom na vyplnenej objednávke alebo zaslaním objednávky e-mailom, prípadne zaslaním objednávky cez webový portál – webstránka resp. e-shop.

 Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

————————————————————————————————————————————-

Informácia o spracovávaní osobných údajov v Pemo Comp, s.r.o.

Ochrana osobných údajov je pre Pemo Comp, s.r.o. (ďalej len „Pemo Comp“) mimoriadne dôležitá a informuje verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená. Z tohto dôvodu Pemo Comp zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracovávanie , podmienok získavania, samotného spracovania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch Pemo Comp).

Informácia o podmienkach spracovania

Informácia jednotlivých bodoch poskytuje prehľad o tom, ako Pemo Comp  získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa nariadenia o ochrane osobných údajov, je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, návštevníkmi, dodávateľmi, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí organizovanými Pemo Comp , uchádzačmi o zamestnanie, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s Pemo Comp.

Zároveň obsahuje informácie o tom, kedy Pemo Comp  zdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, prípadne kamerový záznam.

Prevádzkovateľ

Pemo Comp  spracováva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 nariadenia o ochrane osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Pemo Comp  dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba je zamestnanec Pemo Comp , ktorý plní úlohy podľa nariadenia. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese:

E-mail:                                info@pemocomp.sk

Písomne – sídlo:                 Pemo Comp, s.r.o., Kozmonautov 51, 943 01 Štúrovo

Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

Pemo Comp  spracováva osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na potrebné účely, na ktoré sa spracovávajú.

Účelom spracovávania osobných údajov sú:

 • podpora predaja – marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách,
 • nákup a predaj tovaru a služieb cez internet,
 • vytvorenie propagačných materiálov,
 • príprava, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, uplatňovanie práv a plnenie povinností Pemo Comp z uzatvorených zmlúv,
 • evidencie a vybavovanie reklamácií,
 • vedenie účtovníctva,
 • vybavovanie sťažností a žiadostí,
 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy,
 • výberové konania na voľné pracovné miesta, absolvovanie praxe žiakov a študentov,
 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,
 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • archivácie a štatistické účely,
 • identifikácia návštevníkov Pemo Comp .

Ďalšie účely spracovávania  osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi Pemo Comp a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných zmluvách, v kúpnych zmluvách.

Pemo Comp môže spracovať osobné údaje aj na základe súhlasu, v tomto prípade je účel spracovania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté Pemo Comp  na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo v elektronickej komunikácii medzi Pemo Comp  a dotknutou osobou. Oprávnený záujem Pemo Comp  nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami.

S kým zdieľa Pemo Comp  osobné údaje?

 • Pemo Comp  je oprávnená poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa. Ak Pemo Comp  využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa, robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia o ochrane osobných údajov.
 • Pemo Comp dbá na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Pemo Comp  môže byť na základe osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu v iných krajinách, Sociálnej poisťovni, polícii.
 • Odosielanie zásielok sa v Pemo Comp  vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Pemo Comp  neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

 • Pemo Comp  rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.
 • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v Pemo Comp  po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili Pemo Comp  súhlas s ich úschovou na dobu 12 mesiacov.
 • Pemo Comp  uchováva kamerové záznamy z prístupných priestorov po dobu maximálne 15 dní a následne sú vymazané.

Aké sú práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba má

 • právo získať od Pemo Comp  informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo žiadať, aby Pemo Comp  bez zbytočného odkladu opravil osobné údaje alebo ich vymazal,
 • právo žiadať, aby Pemo Comp obmedzil spracovávanie jej osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,
 • právo na prenosnosť údajov, ak Pemo Comp spracováva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

Právo odvolať súhlas

Ak Pemo Comp spracováva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracovávanie  osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje

Ak Pemo Comp spracováva osobné údaje na základe osobitného zákona, je povinnosťou osobné údaje poskytnúť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, Pemo Comp  môže osobné údaje spracovávať aj bez jej súhlasu. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že Pemo Comp  odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako Pemo Comp  môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

Pemo Comp  nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

————————————————————————————————————————–

Informácia o súboroch cookies a ich používanie

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

Aké cookies používame

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.

Analytické cookies – tento druh súborov cookies slúži na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli prispôsobovať tak, aby bola pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webových stránok.

Pri týchto cookies využívame riešenie tretej strany:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Môžem ukladaniu súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Nastavením prehliadača –

Hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste odmietli používanie cookies, alebo ich vymazali. Najjednoduchší sposôb je pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustiť funkciu Súkromné prehliadanie. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

V Štúrove, 27.03.2024